Statuute

§1
Noome än sat

Di Rökefloose e.V. ma sat önj Risem-Lunham, indreegen önjt Naiblinger feriinsregister uner e numer VR 308, ferfülit män müüle, wat gemiinnjütlik eeftert kapiitel „Steuerbegünstigte Zwecke“ foon e „Abgabenverordnung“ san.

§2
Müüle

Et müülj foon e feriin as et pläägen än et aktiif brüken foon e friiske spräke än kultuur än et organisiiren än döörfäären foon aktiwitääte for friisksnääkene jöögedlike än junge wäksne.

§3 
Apgoowe

Da müülje foon e statuute wärde amseet döört däik brüken än et pläägen än stipen foon e friiske spräke, besuners döör bjarne- än jöögedärbe, kulturäle än sportlike aktiwitääte. Önj e fordergrün stoont heerbai dät ärben ma jöögedlike än junge wäksne.

§4 
Grünlääge

1.
Di feriin ferstoont e friiske spräke än kultuur as en äinen, ünoufhängien grutelse, wat ham ai partai- unti natsjonaalpolitisch inordne leet.

2.
En äin partaipolitisch, konfäsjonäl unti wirtschaplik strääwen än binen laanit e feriin ouf.

3.
Di feriin ärbet ai äinnjütlik.

4.
Feriinsmadle mönje män bloot for dadeere müülje brüket wärde, wat uk önj e statuute nämd san.

5.
Et mötj niimen üt grüne, wat ai tu da müülje foon e feriin pääse, unti eefter e mätje tu huuch betääld wärde.

6.
E ofitsjäle spräke bai lasmootefersoomlinge än meetinge foont stjör as friisk önj sin ünlike nordfriiske sliike.

§5
Et tuhiiren tu en oudern ferbänd

Di feriin mötj ham for en konstruktiif tuhuupeärben bai oudere täägeferbände önjslite.

§6
Geschäftsiir

Et geschäftsiir begant ma di 1. önj e ismoune än änt di 31. önj e jülmoune.

§7
Lasmoote

1.
E feriin heet :

a)  aktiiwe lasmoote uner 35 än ouer 16 iir
b)  pasiiwe lasmoote ouer 35 än uner 16 iir

2.
Am lasmoot tu wärden, schal en schraftlik insäken bait stjör forläid wärde. Lasmoot wärde koon arken mansche, wat ham for e friiske spräke än e friisk kultuur inseete wal. Bai manschne uner 18 iir, mönje da älerne unti jare gesätslike fertreesere dät insäken gödjkäne. Amt apnaamen önjtschääst et stjör.

3.
Arken lasmoot fäit en kopii foon e statuute, wan’r dät wal. Di naie lasmoot ferplachtet ham ma sin baitreesen tu än kän da statuute önj.

§8
Ruchte än plachte foon e lasmoote

E Iasmoote hääwe frie unti ferbilide intrees tu äle aktiwitääte foon e feriin. Aneringe wärde foon fäl tu fäl foont stjör fäästläid.
Arken lasmoot as ferplachted tu än stip e feriin sü gödj“r koon, betääi da fäästläide kontingänte än beächt än füli da foont stjör unti foon e Iasmootefersoomling besline räigle fort apruchthüüljen foont däik feriinslaawen. Lasmoote, wat iinj e interäse foon e feriin hoonle än uk eefter oufmooninge ai deerfoon oufjätje, koone üt e feriin ütslin wärde. Dät seelew jülit uk, wan da lasmootekontingänte ai banefor en frist foon än moune betääld wärde.
Arken aktiiwen lasmoot ouer 16 iir än uner 35 iir heet et rucht tu wäälen. Wääld wärde for di bäntje as 1. formoon koon arken aktiiwen lasmoot ouer 18 iir. Wääld wärde for da oudere bäntje koon arken aktiiwen lasmoot ouer 16 iir. Dät rucht tu wäälen koon ai aw oudere ouerdräägen wärde.

§9
Et iinjen foon e lasmootschap

E lasmootschap änt döör

a) e düüs foon e lasmoot

b) en schraftlik üttreesferklääring foon e lasmoot. Di üttrees foon e feriln jült jarst tut iinje foon en kwartaal än mötj 2 waage fort iinje foont kwartaal schraftlik as inschriwen bait stjör forlade. Ütnoome koone foont stjör önjtschääs wärde.

c) en önjtschiising foont stjör eefter § 8, wan e mörhäid foont stjör deerfor as. Di ütsline lasmoot heet et rucht än gung deer bai e näist lasmootefersoomling apiinj, wat dan amt leest önjtschääst. Üttrine än ütsline lasmoote ferliise äle ruchte önj e feriin än tu sin inruchtinge. Dät kontingänt as bit tut ofitsjäl iinje foon e lasmootschap wider tu betäälen.

§ 10
Lasmootekontingänte

1.
E huuchde foon e lasmootekontingänte wärd foon e lasmootefersoomling fäästseet. Et kontingänt wärt iirlik önjt forüt intäägen. Dät kontingäntiir ruchtet ham eeftert geschäftsiir.

2.
Da kontingänte unerschiise jam önj:
a) änkelte lasmoote bit 26 iir
b) änkelte lasmoote ouer 26 iir
c) familiie ma manstens 3 lasmoote

3.
Ale innaame mönje bloot for da müüle foon e feriin eefter § 2 brükd wärde.

§11
Et stjör

1.
Di jarste formoon liidjet e feriinsgeschäfte än fertreet e feriin ruchtlik än büteruchtlik.

2.
Et stjör bestoont üt:
a) di jarste formoon/forwüset
b) di stääferträäsene formoon/forwüset
c) di punghüüljer
d) bit tu tra baisatere

Et stjör bestald en geschäftsfäärer, wat bai e stjörmeetinge ma bai as. Di geschäftsfäärer heet et ful rucht tu snääken, ouers niinj rucht tu än stam ma ouf. Di geschäftsfäärer mötj ai liktidi en ouder lasmoot foont stjör weese.

3.
Dät geschäftsfäären stjör önj e san foon e § 26 BGB as e jarste formoon, san stääfertreeser än e punghüüljer.

4.
Dät stjör ploont e aktiwitääte foon e feriin än koon besunere floose fort tieärben foon wase keere bestale. Et önjtschääst önj äle fäle, wat eefter e statuute forsänj san. Da stjörmeetinge wärde liidjed foon e formoon, wan’r ai koon, foon e stääfertreesene formoon. Am e meetinge än e önjtschiisinge wärd foon e geschäftsfäärer unti en besuners nämd stjörlasmoot prutukul fjard, wat foont stjör önjnümen än foon e formoon iinjtiikend wärde schal.

5.
Dät stjör mötj beslite, wan e formoon unti san stääfertreeser än manstens e haleft foon da oudere stjörlasmoote önjweesen san.

6.
Dät stjör schal manstens äle twäär moune tu en meeting tuhuupe kaame.

7.
Dät stjör koon tu sin meetinge änkelte lasmoote unti uk oudere manschne as geestinge lääsie. Da geestinge hääwe niinj rucht än stam ma ouf.

§ 12
Woole

Da lasmoote foont stjör wärde foon e hoodfersoomling ma iinjfäch mörhäid foon e önjweesene än aktiiwe lasmoote ma stamrucht kiised.
Di formoon, san stääfertreeser än e punghüüljer wärde for tou iir kiised, da baisatere for iinj ür.
Da lasmoote foont stjör bliwe bit tu e wool foon jare eefterfüliere önjt ämt. Dööweltämte mönje ai ferdänj wärde.

§ 13
Kasepräiwere

E hoodfersoomling kiiset twäär kasepräiwere for ältens tou ihr. Ja hääwe fort oufsliten foont iirsoufrääken en ordentlik kasepräiw döörtufäären än aw e hoodfersoomling deerouer tu beruchten.
Da kasepräiwere mönje niinj lasmoote foont stjör weese.

§ 14
Hoodfersoomling

E hoodfersoomling schal önj e jarste seeks moune foon en nai geschäftsiir döörfjard wärde. Jü wärt foon e formoon unti san stääfertreeser inteeld än foon en kiiseden fersoomlingsfäärer liidjed.
Jü lääsing schal manstens 3 waage awfoorie schraftlik unti as elektroniisch pust (iimäil) ma e däisfüli foon e fersoomling ferschakd wärde.

1.
E däisfüli schal da füliene keere önjthüülje:
a) berucht foont stjör
b) berucht foon e kasepräiwere
c) önjtläästen foont stjör
d) et kiisen foon e lasmoote foont stjör än foon e kasepräiwere
e) et feranern foon statuute
f) älerhänd

2.
Et rucht ma ouftustamen hääwe äle önjweesene aktiiwe lasmoote, et rucht tu spreegen hääwe äle önjweesene lasmoote.

3.
Bait oufstamen önjtschääst jü iinjfäch mörhäid foon äle önjweesene aktiiwe lasmoote. Bai en lik önjtäl foon stime schal nai oufstamd wärde.

4.
Ütnoome am e beslitfooting eefter § 14, punkt 3 wärde önj e § 15, punkt 1 behooneld.

5.
Ouer ark hoodfersoomling as en prutukul tu fäären, wat foon e fersoomlingsfäärer, foon e formoon än foon e prutukulfäärer tu unertiiknen as.

§ 15
Beslitfooting

For beslitfooting am füliene punkte as en mörhäid foon twäär treede (2/3) pärte foon e stime foon e stamberuchtide önjweesene lasmoote nüsi:

1. Et feranern foon e statuute.

2. Et ütsliten foon en Iasmoot.

3. Apliisen unti fersmoolten foon e feriin, wan ai manstens soowen aktiiwe lasmoote jam önjtschiise än fäär e feriin widere. Önj dideere fäl mötj e feriin ai apliised wärde. Et apliisen unti fersmoolten foon e feriin koon män bloot aw en besuner hoodfersoomling beslin wärde, weer diheere punkt aw e däisfüli awfoorie bekänd dänj wörden as.

§16
Besuner hoodfersoomling

1.
E formoon koon tu ark tid en besuner hoodfersoomling ma en frist foon iinj waag inteele.

2.
E formoon schal tu en besuner hoodfersoomling inteele, wan et foon manstens än treede pärt foon e stamberuchtide lasmoote mat önjdouen foon e grüne ferlängd wärt.

3.
E besuner hoodfersoomling heet da seelwie ruchte as en däik hoodfersoomling.

4.
Fort döörfäären jülie da seelwie räigle as en § 14, punkte 2 bit 4.

§ 17
Mastrouenswootum

En mastrouenswootum koon iinj et hiilj stjör unti uk män iinj en diilj foont stjör inseecht wärde. Am for en mastrouenswootum intusäken, mötj en besuner lasmootefersoomling inteeld wärde. Bai en mastrouenswootum as e lasmootefersoomling bloot dan oufstamberuchtid, wan manstens twäär treede pärte (2/3) foon e stamberuchtide lasmoote önjweesen san. Et ütspreegen foont mastrouen mötj ma en mörhäid foon twäär treede pärte (2/3) önjnümen wärde. Wart et mastrouen ütspreegen, san da ämte, iinj wat et ham ruchtet, awäädrie aw jü seelew hoodfersoomling nai tu kiisen. Deerbai wärt eefter § 11 Torgängen.

§ 18
Et apliisen foon e feriin.

1.
Et apliisen foon e feriin koon bloot önj en besuner hoodfersoomling schiinj. E däisfüli mötj bloot di iine punkt „apliising“ önjthüülje. E fersoomling schal manstens 14 deege awfoorie öfentlik inteeld wärde.

2.
Bai en apliising foon e feriin unti bait feranern foon e müüle eefter § 2 fält et äinduum än e giiljmadle foon e feriin tu e Friisk Foriining e.V. ma e aplääge, dät giilj önj e san foon e müüle eefter § 2 tu brüken. Et beslitfooten am diheere paragraaf ruchtet ham eefter § 15 punkt 3.

§ 19
Önjnaamen foon e statuute

Daheere statuute wörden foon e hoodfersoomling, di 02.05.2009 önj Risem önjnümen än beslin.

da tschüsche statuute san da officielle statuute