Pooscheseminar 28-03.04.2015

Dåt JEV Pooscheseminar, wat aks iir oufhölen wård, wus jarling önj Tulcea/ Rumänien foone 28. bit tu e 03. marts 2015 bai e CTArm. E Seminar heet e titel „Erwecke deine Identität“.
Di jarste dai wus derfor toocht, dåt ål efter e lung rais önjkaame kön. Di näjste dai as dåt program offiziel önjfångt ma en dråwen ma hiisige politikere. Deerefter heewe we en Flashmob önjt teooter mout. Üüs unnerne heewe we awn lajt büüt föng ma wat we tue Donau Delta kjart san. De een wuus dan jü welkiimensparty. Moundi san da Workshops in e gung kiimen. Hum kö ütsäkke twasche Fotografie, Improvisationstheater, Nachhaltigkeit unti Non-formale Bildung. Baie Improtheater heewe we konzentrationsöwinge liirt än hü we seelew suner dåt wat ferklårt wörre schall gou fersheele koone. Bai non-formale Bildung heewe we unlike waie liirt hö hum waasen fermadle kun. De een as en non-kinstate debatte önjbin wörn, wer da roma än tartaren jam ma da oudere mannerhaijde ütprunge wölten wat nån aine stoot heewe. Deereefter wus di Exchange Market weer arks mannerheet wat or ham ferteelt het. Di naiste dai eefter et doord san we tu en latj Vlach toorp kjart än heewe deer jü schölj än dåt saisfabrik sän.
Bai dåt jarlike fersoomling as Berit Nommensen üt e stjör tubeegtreesen, ours Helen Christiansen as nü di näie 2. fomoon. We waansche Helen foole luck! Henriette Boysen wuus dåt jarst tooch ma aw e Seminar. We hoowe dåt jü nooch maning tooche maakaame wal.
Pooscheseminar

Comments are closed.