Manerhäide önj Europa

hannoverÖnj Hannover wörd diheere samer en nai manerhäide projäkt önjfångd, wat foon e mörhäid ütgungt.
Et seminaar, wat önj e Stephansstift, önjt tsäntrum for wåksnebiling, wus, schal e önjfång for en neetwärk weese, wat ai bloots da manerhäide, ouers uk e mörhäid ma da manerhäide ferbant.
Bait seminaar wjarn ai bloots da frasche, ouers uk kaschuube üt Poolen, ungarntjüsche än e tjüsch manerhäid üt Belgien wjarn ma deerbai.
Önjfångd heet åles ma presentatsjoone foon e ünlike manerhäide än diskusjoone, hü huum manerhäide definiire koon, deerfoon gäng et dan widere tu e EU temaatik. Natöörlik breecht uk ai en diskusjoon ma politikere am manerhäidepolitiik (kiiwenooch bloots foon e Grüne än e SPD).
En frititid program wus uk ma deerbai, heer wörd Hannover önjkiiked än e floose wörd foon e bürgermäisterwüset önjt räidhüs begrööted. Uk en ütfluuch eefter Berlin wus awt programm, heertu hiirden en stäätuur, en besäk bai e Berliner senaat for integratsjoon än migratsjoon än en besäk bai e kultuurgemiinschap foon e sorbe (Kulturgemeinschaft der Sorben).
Da leeste deege stöön dan önjt tiiken for en fiktiiw ploonspal (manerhäide önj Fonatnien) weer da diiljnaamere dåt, wat ja ouer e waag liird häin, amseet hääwe än aktiif e manerhäidepolitiik kåneliire köön.
Da jarste toochte for e tukamst foont projäkt san önjtstiinjen än we froie üs ål deeraw än sii hü et wideregungt.

Comments are closed.