gibseln-fr

E Gibselwråålsmäisterschap 2017 stoont wider for e döör, än we hoowe natörlik, dåt jam åål wider deerbai san. Di däi ouer wård fliitji gibselt, än di jarste plåts fäit en besuneren goowe. Di een wård nuch grilt, for ääsen än en batje tu drainken, sü as wurste, kartüfelsaloot än cola as sörit :).

Wan?
20.05.2017
13:00 – 18:00

Weer?
Risem Schölj

Dü weet ma?

Mald de bai Ilwe Boysen, Tel: 0151\50218894, ilwe@roekefloose.de